Hinnasto

Hinnoittelu

Val­mis­ta hin­nas­toa minul­la ei ole, jokai­nen muo­to­ku­va on ainut­laa­tui­nen yksi­lö. Hin­taan vai­kut­taa kuvan koko, hah­mo­jen mää­rä, taus­ta, työn vai­keus­as­te sekä tyyli/tekniikka. Läh­tö­hin­nat ovat lyi­jy- ja hii­li­ky­nä­töis­sä 100€ ja pas­tel­li­töis­sä 130€. Hin­ta-arvion saat kun olen näh­nyt mal­li­ku­van ja toteu­tus­ta­pa on päätetty.

Toiveesta toteen!

Mallikuvan toimittaminen

Toi­mi­ta minul­le mal­li­ku­va säh­kö­pos­tit­se. Valit­se kuva, joka on otet­tu hyväs­sä valais­tuk­ses­sa ja jos­ta erot­tuu tar­kas­ti pal­jon yksi­tyis­koh­tia. Minun on näh­tä­vä mitä piir­rän. 🙂 Luon­non­va­los­sa ote­tut lähi­ku­vat ovat par­haim­pia. Näki­sin aina mie­lel­lä­ni useam­man kuvan eläimestä/ihmisestä, jot­ta sai­sin parem­man yleis­ku­van mal­lis­ta. Esim. tur­kin väri­sä­vyt vaih­te­le­vat suu­res­ti sisäl­lä ja ulko­na ote­tuis­sa kuvis­sa, täs­tä syys­tä useam­pi kuva var­mis­taa oikeat värisävyt.

Tyyli ja koko?

Voit jo etu­kä­teen tutus­tua sivuil­la­ni teke­mii­ni muo­to­ku­viin, ja miet­tiä mil­lai­sel­la tek­nii­kal­la toi­voi­sit muo­to­ku­va­si piir­ret­tä­vän. Vie­hät­tää­kö mus­ta­val­koi­set vai väril­li­set kuvat? Valit­ta­va­na on joko lyi­jy-, hii­li- tai pas­tel­li­ky­nä­työt. Useas­ti käy­tän vähän kaik­kea sekai­sin! Koko­luok­ka läh­tee A3:sta. Voim­me yhdes­sä suun­ni­tel­la mikä oli­si se paras toteu­tus­ta­pa, usein näh­tyä­ni mal­li­ku­van saan vision miten sen haluai­sin toteuttaa.

Aikataulu

Tilaus siir­tyy jono­tus­lis­tal­le. Kun vuo­ro­si lähes­tyy, otan yhteyt­tä jot­ta ehdit vie­lä var­mis­tua toi­veis­ta­si. Piir­rän näi­tä ansio­työ­ni (3-vuo­ro­työ) ohes­sa, joten tark­kaa aika­tau­lua on mil­tein mah­do­ton ennus­taa. Muu­ta­maan kuu­kau­teen on syy­tä varau­tua. Kii­reel­li­sis­tä töis­tä voi­daan aina neu­vo­tel­la erikseen

Työnalla

Kun työs­tän kuvaa­si, lähe­tän aina vai­he­ku­via mat­kan­var­rel­la. Täl­löin ehdit rea­goi­da, jos kuvas­sa on jotain kor­jat­ta­vaa. Jul­kai­sen kuvia myös sosi­aa­li­ses­sa medias­sa, lah­jak­si mene­vät muo­to­ku­vat jul­kai­sen luon­nol­li­ses­ti vas­ta sit­ten kun kuva on onnel­li­ses­ti luo­vu­tet­tu lah­jan saajalle.

Maksu

Kun työ on val­mis ja olet sii­hen tyy­ty­väi­nen, on mak­sun het­ki. Pos­ti­ku­lut lisä­tään hin­taan. Kun suo­ri­tus näkyy tilil­lä­ni kuva läh­tee koti­mat­kal­le. Voit itse vali­ta kul­je­tus­ta­van, nor­mi paket­ti tai sär­ky­vää-lähe­tys. Tähän men­nes­sä jokai­ki­nen muo­to­ku­va on pääs­syt ehjä­nä peril­le, pak­kaan aina huo­lel­li­ses­ti työ­ni ja lähe­tän suo­je­lusen­ke­lei­tä mukaan matkaan.

Kehystys

Kun muo­to­ku­va on sinul­la, huo­leh­dit­han kuvan asian­mu­kai­ses­ta kehys­tyk­ses­tä. Var­sin­kin pas­tel­li­työt ovat todel­la herk­kiä kos­ke­tuk­sel­le, joten väl­tät­hän kai­ken­lais­ta tur­haa piir­rok­sen kos­ket­te­lua. Suo­sit­te­len ehdot­to­mas­ti lisää­mään kehyk­siin kehys­pah­vit (auk­ko­pah­vit, pass­par­tout), ne suo­je­le­vat piir­ros­ta sekä tuo­vat sil­le lisä­ar­vok­kuut­ta. Kehys­pah­vi ase­te­taan lasin ja piir­rok­sen väliin, täl­löin sii­hen muo­dos­tuu pie­ni ilma­ra­ko joka estää kuvan pin­taa tart­tu­mas­ta kiin­ni lasiin. Kehys­tä­möt aut­ta­vat asias­sa lisää.